skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pain catastrophizing, threat, and the informational value of mood: Task persistence during a painful finger pressing task.(Report)

Karsdorp, Petra A. ; Ranson, Saskia ; Schrooten, Martien G. S. ; Vlaeyen, Johan W. S.

Pain, July, 2012, Vol.153(7), p.1410(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3959

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...