skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mexican-Origin Youth's Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence.(Clinical report)

Updegraff, Kimberly A. ; Umana - Taylor, Adriana J. ; Mchale, Susan M. ; Wheeler, Lorey A. ; Perez - Brena, Norma J.

Child Development, Sept-Oct, 2012, Vol.83(5), p.1655(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...