skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding the Latent Structure of the Emotional Disorders in Children and Adolescents.(Author abstract)(Report)

Trosper, Sarah E. ; Whitton, Sarah W. ; Brown, Timothy A. ; Pincus, Donna B.

Journal of Abnormal Child Psychology, May, 2012, Vol.40(4), p.621(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...