skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis.(Report)

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K.

PLoS Biology, Nov, 2011, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...