skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Like a Fish Out of Water: Reconsidering Disaster Recovery and the Role of Place and Social Capital in Community Disaster Resilience.(Author abstract)

Cox, Robin S. ; Perry, Karen - Marie Elah

American Journal of Community Psychology, Dec, 2011, Vol.48(3-4), p.395(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...