skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk.(Report)

De Sablet, Thibaut ; Piazuelo, M. Blanca ; Shaffer, Carrie L. ; Schneider, Barbara G. ; Asim, Mohammad ; Chaturvedi, Rupesh ; Bravo, Luis E. ; Sicinschi, Liviu A. ; Delgado, Alberto G. ; Mera, Robertino M. ; Israel, Dawn A. ; Romero - Gallo, Judith ; Peek, Richard M, Jr. ; Cover, Timothy L. ; Correa, Pelayo ; Wilson, Keith T.

Gut, Sept, 2011, Vol.60(9), p.1189(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...