skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Culture and Community Psychology: Toward a Renewed and Reimagined Vision.(Author abstract)(Report)

Kral, Michael J. ; Ramirez Garcia, Jorge I. ; Aber, Mark S. ; Masood, Nausheen ; Dutta, Urmitapa ; Todd, Nathan R.

American Journal of Community Psychology, March, 2011, Vol.47(1-2), p.46(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...