skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Viewpoint: How to avoid a dichotomy between autonomy and beneficence: from liberalism to communitarianism and beyond

Sutrop, M.

Journal of Internal Medicine, April, 2011, Vol.269(4), p.375(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-6820

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...