skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New genes in Drosophila quickly become essential.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Chen, Sidi ; Zhang, Yong E. ; Long, Manyuan

Science, Dec 17, 2010, Vol.330(6011), p.1682(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...