skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trends in the epidemiology of IDDM during 1970-2020 in Fyn County, Denmark

Green , A. ; Sjolie , A.K. ; Eshoj , O.

Diabetes care, 1996, Vol.(8), pp.801-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...