skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Converting focus group data on food choices into a quantitative instrument

Stewart , B. ; Olson , D. ; Goody , C. ; Tinsley , A. ; Amos , R. ; Betts , N. ; Georgiou , C. ; Hoerr , S. ; Ivaturi , R. ; Voichick , J.

Journal of nutrition education, 1994, Vol.(1), pp.34-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...