skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A retrospective examination of theory use in nutrition education

Achterberg , C. ; Clark , K.L.

Journal of nutrition education, 1992, Vol.(5), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...