skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

cluster of coregulated genes determines TGF-β-induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice

D'Alise , Anna Morena ; Ergun , Ayla ; Hill , Jonathan A. ; Mathis , Diane ; Benoist , Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(21), pp.8737-8742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...