skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technical details regarding the design, the construction and the operation of seawater pumped storage systems

Katsaprakakis , Dimitris Al. ; Christakis , Dimitris G. ; Stefanakis , Ioannis ; Spanos , Petros ; Stefanakis , Nikos

Energy, 2013, Vol.55, pp.619-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5442

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...