skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi , Xiang ; Zhang , Xiaolei ; Chen , Guangcai ; Chen , Yitai ; Wang , Ling ; Shan , Xiaoquan

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...