skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solidification of cement kiln dust using sulfur binder

Mohamed, Abdel-Mohsen O ; El Gamal, Maisa M

Journal of hazardous materials, 30 August 2011, Vol.192(2), pp.576-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 21715092 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.057

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...