skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessment of external gamma exposure and radon levels in a dwelling constructed with phosphogypsum plates

Máduar , M.F. ; Campos , M.P. ; Mazzilli , B.P. ; Villaverde , F.L.

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.190(1), pp.1063-1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...