skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fungal secondary metabolites as harmful indoor air contaminants: 10 years on

Miller , J. David ; Mcmullin , David R.

Applied microbiology and biotechnology, 2014, Vol.98(24), pp.9953-9966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...