skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal veins in the Kernouvé (H6 S1) chondrite: Evidence for pre- or syn-metamorphic shear deformation

Friedrich, Jon M. ; Ruzicka, Alex ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S. ; Thostenson, James O. ; Rudolph, Rebecca A.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 1 September 2013, Vol.116, pp.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; DOI: 10.1016/j.gca.2013.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...