skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expression of the Rickettsia prowazekii pld or tlyC Gene in Salmonella enterica Serovar Typhimurium Mediates Phagosomal Escape

Whitworth , Ted ; Popov , Vsevolod L. ; Yu , Xue-Jie ; Walker , David H. ; Bouyer , Donald H.

Infection and immunity, 2005, Vol.73(10), pp.6668-6673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-9567

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...