skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating predictors of BMI. Cross-sectional evidence from a Chicago-based cohort

Ferriday , D. ; Forde , C.G. ; Brunstrom , J.M.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...