skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton , James A ; Lilley , Catherine J ; Jones , Laura M ; Kikuchi , Taisei ; Reid , Adam J ; Thorpe , Peter ; Tsai , Isheng J ; Beasley , Helen ; Blok , Vivian ; Cock , Peter J A ; Den Akker , Sebastian Eves-Van ; Holroyd , Nancy ; Hunt , Martin ; Mantelin , Sophie ; Naghra , Hardeep ; Pain , Arnab ; Palomares-Rius , Juan E ; Zarowiecki , Magdalena ; Berriman , Matthew ; Jones , John T ; Urwin , Peter E

Genome biology, 2014, Vol.15(3), p.3239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...