skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of pesticides and other micropollutants with cellulose-acetate, polyamide and ultra-low pressure reverse osmosis membranes

Hofman , J.A.M.H. ; Beerendonk , E.F. ; Folmer , H.C. ; Kruithof , J.C.

Desalination, 1997, Vol.113(2/3), pp.209-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...