skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Genes in Drosophila Quickly Become Essential

Chen , Sidi ; Zhang , Yong E. ; Long , Manyuan

Science, 2010, Vol.330(6011), pp.1682-1685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...