skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Traditional Knowledge, Use, and Management of Aphandra natalia (Arecaceae) in Amazonian Peru

Balslev , Henrik ; Knudsen , Tina R. ; Byg , Anja ; Kronborg , Mette ; Grandez , César

Economic botany, 2010, Vol.64(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...