skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of food stamp participation using qualitative choice models

Capps , O. Jr. ; Kramer , R.A.

American journal of agricultural economics, 1985, Vol.67(1), pp.49-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...