skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long term monitoring of atmospheric deposition of heavy metals in the Nižná Slaná area, Slovakia ; Dlhodobý monitoring atmosférickej depozície kovov v oblasti Nižnej Slanej

Han&#;U&#;Ák , J. , Slovak Academy Of Sciences , Košice . Institute Of Geotechnics ; Fedorová , E. ; Remiášová , J. ; Šestinová , O. ; Špaldon , T.

[Monitoring and evaluation of state of the environment IX.], , Zvolen (Slovak Republic), 2010, 2011, pp.9-15

ISBN: 978-80-228-2271-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...