skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Obsah ťažkých kovov (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) v tkanivách rýb z rieky Nitra
Heavy metals (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) content in tissues of Nitra river fishes

Stráňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(2), pp.97-104

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...