skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Obsah tazkych kovov (Fe, Mn, Zn, Cu) v tkanivach ryb z rieky Nitra
Heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu) content in tissues of fishes from the Nitra river

Stranai , I. ; Andreji , J.Slovenska Polnohospodarska Univerzita , Nitra

Agriculture, 2005, Vol.(6), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...