skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Heavy metals in Swedish arable soils fertilized by sewage sludge 1961-1970]. [Swedish]
Tungmetaller i jord fraan svenska slamgoedslingsfoersoek.

Oerde I.L. ; Sjoeqvist T. ; Usaid, Niamey (Niger).

SLL Rapport . Statens Lantbrukskemiska Lab. no. 34.

ISSN: 0281-9201

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...