skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive effects on direct seeded rice production between contour levee and fertilization in Ibague, Central Colombia
中部コロンビアのイバゲにおける等高線畝と施肥の間の稲生産に及ぼす交互作用

鴨下, 顕彦 ; Vivek, Deshmukh ; Lorena, Lopez-Galvis ; Dario, Pineda ; Kamoshita, Akihiko ; Deshmukh, Vivek ; Lopez-Galvis, Lorena ; Pineda, Dario

日本作物学会講演会要旨集, 2016, Vol.242(0), pp.52

DOI: 10.14829/jcsproc.242.0_52

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...