skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of an information display system for food and agricultural products employing RF-IDs: Evaluation of an IC tag terminal by questionnaire survey

Kitamura , Y. ; Sugiyama , J. ; Satake , T.

Agricultural Information Research, 2007, Vol.(3), pp.91-98

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...