skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of a Gateway-P2P-Node for enhancing the function of BIX image broker system

Iguchi , N. ; ; Motonaga , Y. ; ; Uchio , F. ; ; Ninomiya , S. ; ; Kameoka , T.

Agricultural Information Research, 2006, Vol.(3), pp.281-292

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...