skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A simple data management system of rice [Oryza sativa] breeding records

Imabayashi , S. ; Yoshida , T.

Agricultural Information Research, 1997, Vol.(1), pp.1-8

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...