skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring data collection innovations by examining the effects of relationship marketing on performance in times of crisis

Vieira, Armando Luís

Innovar, 01 September 2014, Vol.24(53), pp.75-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-5051 ; DOI: 10.15446/innovar.v24n53.43911

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...