skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prévalences des troubles respiratoires chez les travailleurs de deux centrales de fabrication de béton prêt à l'emploi au Maroc.
Prevalence of respiratory problems in workers at two manufacturing centers of ready-made concrete in Morocco

Laraqui, C H ; Laraqui, O ; Rahhali, A ; Harourate, K ; Tripodi, D ; Mounassif, M ; Yazidi, A A

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, November 2001, Vol.5(11), pp.1051-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 11718134 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...