skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of decade versus monthly input data on the reliability of growing period analysis

Teshome Yizengaw ; Verheye , W.H.

Pedologie, 1992, Vol.(3), pp.227-243

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...