skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of profile available water capacity. A model for estimating profile available water capacities for wheat on soils under irrigation, using simple physical and chemical soil properties. Pt. 3.

Boedt L. ; Verheye W. ; Universitaire Instelling Antwerpen (Belgium). Dept. Biology; Ecopedology

Pedologie, 1986, Vol.36(1), pp.33-43

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...