skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Support study for impact assessment concerning the review of Merger Regulation regarding minority shareholdings final report.

Ypma, Patricia ; Mcnally, Peter ; Boucon, Lena ; Kokkoris, Ioannis; European Commission ; Directorate-General for Competition ; Spark Legal Network ; Queen Mary University of London

ISBN: 978-92-79-62303-5 ; DOI: 10.2763/09009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...