skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metinė ataskaita 2011 dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2010-aisiais metais : pagrindiniai aspektai.

European Commission ; Europeaid Co-Operation Office

Metinė ataskaita apie Europos Bendrijos vystymosi politiką ir išorės pagalbos įgyvendinimą ..., Santrauka, 2011

ISBN: 978-92-79-20682-5 ; Series ISSN: 1831-2160 ; DOI: 10.2783/73194

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...