skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer-Aided Relearning Activity Patterns for People with Acquired Brain Injury

Montero, Francisco ; Lopez-Jaquero, Victor ; Navarro, Elena ; Sanchez, Enriqueta

Computers & Education, August 2011, Vol.57(1), p.1149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...