skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald E ; Borgman, Christine L

Journal of the American Society for Information Science, July 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...