skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"I Want My Robot to Look for Food": Comparing Kindergartner's Programming Comprehension Using Tangible, Graphic, and Hybrid User Interfaces

Strawhacker, Amanda ; Bers, Marina U.

International Journal of Technology and Design Education, 2015, Vol.25(3), p.293-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957 7572 ; DOI: 10.1007/s10798-014-9287-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...