skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ANPASSUNG VON BENUTZERSCHNITTSTELLEN JE NACH ENTITÄTSSTANDORT
AJUSTEMENT D'INTERFACES UTILISATEUR EN FONCTION D'EMPLACEMENT D'ENTITÉ
ADJUSTING USER INTERFACES BASED ON ENTITY LOCATION

Hall, Michael ; Bussmann, Alexander T

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...