skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual Geopolitcs in Central Asia: U.S.-Russian Cooperation vs. Conflict of Interests

Baev, Pavel

Security Index: A Russian Journal on International Security, 01 January 2008, Vol.14(1), pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1993-4270 ; E-ISSN: 2151-7495 ; DOI: 10.1080/19934270.2008.9756520

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...