skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

실외 이동로봇의 고도지도 기반의 전역 위치추정을 위한 Hausdorff 거리 정합 기법

지용훈(Yong-Hoon Ji) ; 송재복(Jea-Bok Song) ; 백주현(Joo-Hyun Baek) ; 유재관(Jae-Kwan Ryu)

제어로봇시스템학회 논문지, 2011, Vol.17(9), pp.916-921

ISSN: 1976-5622

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...