skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

חקר נתונים מונחה העדפה ועיבוד סמנטי
Preference-guided data exploration and semantic processing

Peter Joseph Sweeney ; Ihab Francis Ilyas ; Mohamed A. Soliman

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...