skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Look Up and Scream: analytical difficulties resolved!(Author abstract)(Report)

Bhatia, Swapnil P.

Journal of Recreational Mathematics, Wntr, 2006, Vol.34(1), p.12(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-412X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...