skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VERFAHREN, SYSTEM UND GRAPHISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUM DURCHFÜHREN VON KONFERENZANRUFEN
PROCÉDÉ, SYSTÈME, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR RÉALISER DES CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
METHOD, SYSTEM, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAKING CONFERENCE CALLS

Jobs, Steven P ; Christie, Greg ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran ; Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...