skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BILDVERARBEITUNGSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ERKENNEN SICH ENTWICKELNDER LÄSIONEN
DISPOSITIF ET METHODE DE TRAITEMENT D'IMAGE POUR DETECTION DE LESIONS EVOLUTIVES
IMAGE PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR DETECTING DEVELOPING LESIONS

Ayache, Nicholas ; Malandain, Gregoire ; Rey, David ; Stoeckel, Jonathan

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...